ஆப்பிரிக்கப் பழமொழிகள்

  • தவழப் பழகிய குழந்தையே நடக்கப் பழகும்
  • தொங்கும் கயிற்றைப் பிடித்திருந்தால் வாழ்வு, விட்டால் சாவு
  • உணவு இல்லாத இடத்தில் நீரே அமிழ்தம்