ஸ்காட்லந்து பழமொழிகள்

இப்பக்கத்தில் ஸ்காட்லந்து பழமொழிகள் தொகுக்கபட்டள்ளன.

  • அதிகக் காதலுள்ளவர்கள் மிகக் குறைவாகப் பேச வேண்டும்.
  • சணலை நெருப்பிலிருந்து காப்பது கஷ்டம்.