குர்திஸ்த்தான் பழமொழிகள்

இப்பக்கத்தில் குர்திஸ்த்தான் பழமொழிகள் தொகுக்கபட்டுள்ளன

  • ஆணும் பெண்ணும் மண்வெட்டியும் வாளியும்போல.
  • பத்து நாள் பெண்ணாயிருப்பதைவிட ஒரு நாள் ஆணாயிருப்பது மேல்.
  • பெண் ஒரு கோட்டை -ஆண் அவள் கைதி
  • பெண் முற்றிலும் ஆணின் உடைமையாகாள்.
  • மனிதன் ஆறு - பெண் ஏரி